my business

Sunday, 20 November 2016

VISITA SANTUARIU FATIMA-PORTUGAL

dia diak de 19.11/2016 ho colega ba halao visita ba Fatima, fatin ida nebe konhecidu iha mondu liu-liu ba sarani katoliku sira. Ami aranka husi Hotel Fundador fatin nebe ami hela ba terminal  bus CONTINENTE kuaze han tempo 20 menutu. Toó iha Terminal bus Continente-Guimaraes ami ba sosa ticket ho folin total ba-mai 36 Euro. Bis neé aranka pass 8.30 no iha bis laran ema ladun barak ida, neé duni ami aproveita tempo hodi uza kadera fatin rua he.he..
Durante tur iha bis nia nia laran, hau aproveita tebes tempo nebe iha hodi hare cidade Guimaraes, Coimbra no cidade seluk nebe ami liu antes too iha Fatima. Cidade sira nebe ami liu mesak furak no matak. Povu portugese sira apreveita tebes sira nia rai hirak neé hodi kuda uvas, batar no ai hun hirak nebe fo vantagem ba meiu abiente ba cidade sira ne;e. Kondisaun rai sira nebe ami liu hanesan oituan ho kondisaun rai iha Timor Leste; foho mak barak rai tetuk oituan maibe cidade sira nebe lokaliza iha fatin hirak neé mesak furak no artistiku cidade modernu nian. depois hare tiha fatin hirak neé ho kolega konversa malu ho lian fuan hanesan neé: maun, ema nia rai neé mesak matak no furak, nusa mak ita rai sira neé mesak maran no barak mak abandona hela? maun mario hatan; portugese sira ukun an kleur ona, ema matenek barak ona, ita nia nasaun foin mak hamrik, ita sei pesiza tempo naruk hodi bele sai hanesan nasaun ida neé. Depois hau hatan, Los duni maun, mais se ita la hahu agora bainhira tan?.............
Koversesaun badak hirak neé hanesan gasta tempo hodi matan labele dukur antes toó iha fatima. Tamba atu toó iha fatima persiza tempo 4 horas nia laran, no iha bis laran mos ema la halo barulhu ida, musik nia nia lian mos neneik los halo fasil ema nia matan dukur lalais..he.he.
Ami too iha Fatima tuku 12.30, la iha tuir guide ami rua mesak oin foun deit, tan neé tun tiha husi bis ami ba dereitamentu visita santuairu Fatima, oin foun matak tomak lao tuir deit ema sira nebe visita fatima he.he.
Antes atu tama iha Santuariu Fatima, uluk nanain ita sei hare uluk lai statua Amo Papa PIO XII nebe hamrik iha oin. Historia kona ba Amo Papa Pio XII maluk sira bele loke iha
iha Santoriu Fatima nia laran, ita bele hare visitante sira husi rai oin-oin, balu tuir misa, balu hasai fotografia, balu tuir reza terso no balu sakrifika nia an ho hakneak haleu capela santuario fatima. Hanesan mos esperiensa nebe hau ho colega hasoru iha fatima, ami rua kosege tuir misa no sunu lilin iha fatin ida ne;e.
      Alende tuir misa, reza terco no halo aktividade seluk, ita mos bele ba visita capela de S.Jose nebe localiza iha santoariu fatima nia laran. iha Capela ida neé ita bele aproveita tempo hodi reza no hare rate Fransisco, Jacinta no Lucia. Francisco nia rate iha liman los no Jacinta ho Lucia iha liman karuk. Jacinta, Lucia no Fransisco hanesan bibi atan nai tolu nebe nossa Senhora apresenta nia an iha dia 13 de outubro 1917.
balu maluk sira mak hakarak reza ho cilensiu bele mai visita iha loron kalan, tamba iha loron dader ho loraik ema barak mak visita fatin sagrado hirak neé, nebe susar atu reza ho hakmatek. 
iha fatima mos, alende hatoó ita nia reza no intensaun privadu seluk iha na maromak nia oin, ita mos sente kontente ho fuan haktmatek fo agredese ba nain maromak liu-liu ba nossa senhora nebe apresenta nia an iha rai fatima. Lontenti no fuan hakmatek laos deit bele mai visita iha fatin ida neé maibe buat bot liu hotu mak rekohese ita nia sala no husu perdua ba nain maromak liu husi jesus nia terus no nossa senhora nia domin.
Santuario Fatima

Horariu Santuario Fatima

situasaun iha igreja laran
rate Jacinta no Lucia iha capela S.Jose

Rate Francisco iha Capela s.Jose

iha Santuario laran